Betaling.

Behandelingen die niet vanuit de basisverzekering komen zal Tandartspraktijk Nijmegen B.V.  zelf aan u  factureren en verzenden via reguliere post of als u dat wenst via het bij ons bekende e-mailadres. Deze dient u binnen 30 dagen via bank overschrijving ovv uw declaratie nummer aan Tandartspraktijk Nijmegen B.V. te voldoen.

Graag verzoeken wij u facturen tot € 250,00 (zoveel mogelijk) na de behandeling per pin betaling te voldoen.

U dient zelf de nota aan uw zorgverzekeraar aan te leveren voor het mogelijk terugontvangen van uw verzekerde deel.

 

 

Onze betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden tandartspraktijk Oosterhout voor Algemeen tandheelkundige zorg.

1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend door tandartspraktijk Nijmegen B.V. , verder zorgverlener

genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.

2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.

3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd.

4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak

niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen.

5. In geval van een behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt gedaan, doet de

zorgverlener vooraf een prijsopgave. De patiënt wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de

behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten.

7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat

hij de kosten voldoet.

8. De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn

zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.

9. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.

10. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiënt per maand of een gedeelte

daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.

11. Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daaropvolgende betalingsherinnering stuurt, is de zorgverlener gerechtigd kosten in rekening te brengen.

12. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor

rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vast gesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten. BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan de zorgverlener in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de patiënt.

13. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).

14. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante

betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

15. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.

16. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

17. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.