Privacyverklaring Tandartspraktijk Nijmegen B.V.

 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Nijmegen B.V. streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres en BSN nummer. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is het bepaald in artikel 9 lid 2 sub h en artikel 9 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de juridische grondslag voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid. Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede behandeling uitvoeren. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening via de nieuwsbrief. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden strikt enkel door ons gebruikt voor het bijhouden van uw medisch dossier, het inplannen van een afspraak, het uitvoeren van een behandeling en het verbeteren van onze dienstverlening.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Communicatie met derden

Wanneer wij gegevens moeten uitwisselen aan derde partijen dan zal dat na uw toestemming geschieden via een secure email programma, Zorgmail van VANAD enovation. Vanad enovation is in bezit van een compliancy verklaring. Voor informatiebeveiliging en privacy van VANAD verwijzen wij u naar. https://www.vanadenovation.nl/informatiebeveiliging/

Niet privacy gevoelige mail met u of derden zoals afspraak bevestigingen, herinneringen en annuleringen zullen wij via het reguliere email verkeer laten lopen.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookie verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Financiële gegevens, zoals betaalgegevens, worden conform de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

Waar slaan wij uw gegevens op

Uw gegevens worden opgeslagen via cloudserver Vertimart b.v. . Vertimart is onze dentale software leverancier.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Zo hebben onder andere alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich verplicht tot geheimhouding, dit betreft organisatorische maatregelen.

Naast organisatorische maatregelen worden ter bescherming van uw persoonsgegevens ook voldoende technische maatregelen genomen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatie bestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe en hoe vaak onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben

Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en aanvulling en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van, een deel van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken via e-mail of telefonisch contact met de praktijk. Wij streven ernaar om binnen 2 weken op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen betreffende ons gebruik van uw persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan dan vernemen wij dat in eerste instantie graag direct van u.

Mocht u aansluiten geen goede oplossing betreffende uw klacht van ons vernemen dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen wij via onze praktijkwebsite bekend maken. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Mocht u contact op willen nemen met de onze medewerker Gegevensbescherming dan is dit mogelijk door een brief te sturen naar:

Tandartspraktijk Nijmegen B.V.

T.a.v. Medewerker Gegevensbescherming

Jacques tatistraat 1

6515 LM Nijmegen